Warunki gwarancji

Gwarancja obowiązuje na terytorium RP.

I. ZAMONTOWANIE KOTŁA bez zaworu 3 lub 4 drożnego:

1. Producent gwarantuje sprawne działanie kotła centralnego ogrzewania, co potwierdza się pieczęcią zakładu i punktu handlowego na okres:

a) 2 lat od daty zakupu na trwałość i sprawne działanie kotła w tym szczelność korpusu

b) 2 lata na trwałość i sprawne działanie kotła

c) 6 miesięcy na elementy żeliwne kotła: deflektor, ruszta żeliwne i ruszta sztabkowe.

II. ZAMONTOWANIE KOTŁA w układzie z zaworem 3 lub 4 drożnym

1. Producent gwarantuje sprawne działanie kotła centralnego ogrzewania, co potwierdza się pieczęcią zakładu i punktu handlowego na okres:

a) 5 lat od daty zakupu kotła na szczelność korpusu

b) 2 lata na trwałość i sprawne działanie kotła

c) 6 miesięcy na elementy żeliwne kotła: deflektor, ruszta żeliwne i ruszta sztabkowe.

Wspólne Warunki dla I i II

2. Producent zobowiązuje się do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia przez nabywcę.

3. Producent zastrzega sobie, że w przypadku gdy urządzenie jest zamontowane i pracuje okres może się wydłużyć o kolejne 7 dni.

4. Producent zobowiązuje się do naprawy części wadliwych powstałych z winy materiałów lub wykonawstwa w okresie gwarancji – bezpłatnie.

5. Producent dopuszcza wymianę kotła na nowy w przypadku stwierdzenia przez zakład, że nie można dokonać naprawy (tylko w okresie gwarancji).

6. Okres gwarancji wydłuża się o czas od zgłoszenia reklamacji do czasu jej usunięcia. Adnotacje o okresie oczekiwania na naprawę potwierdza się na karcie gwarancyjnej.

7. Karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem uprawniającym klienta do bezpłatnej obsługi
serwisowej w okresie gwarancji.

8. Karta gwarancyjna jest ważna po dokładnym jej wypełnieniu i opieczętowaniu przez jednostkę handlową.

9. W razie utraty lub zgubienia karty gwarancyjnej duplikatu nie wydaje się.

10. Karta gwarancyjna jest ważna po dokonaniu wpisu przez instalatora dokonującego podłączenia i uruchomienia.

11. Reklamacje związane ze sterowaniem lub wentylatorem należy zgłaszać do Producenta kotła c.o. wraz z kartami gwarancyjnymi (względnie do Producenta tych urządzeń)

GWARANCJA NIE OBOWIĄZUJE:

1. W przypadku zamontowania kotła niezgodnie z PN-91/B-02413

2. W przypadku zainstalowania kotła w instalacji ciśnieniowej

3. W przypadku braku potwierdzenia zakładu montującego i instalującego kocioł

4. W przypadku uruchomienia kotła bez dostatecznej ilości wody

5. W przypadku zbyt małego przekroju komina i ciągu kominowego

6. W przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury wody w kotle

7. W przypadku zamarznięcia wody w instalacji

8. W przypadku szkód jakie może spowodować zanik napięcia elektrycznego.

9. W przypadku dokonywania napraw w okresie gwarancji przez osoby nieuprawnione

10. W przypadku szkód jakie mogą wyniknąć z powodu błędów w instalacji elektrycznej

11. W przypadku uszkodzeń z powodu niewłaściwego transportu w tym transportu do kotłowni

12. W przypadku wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej obsługi, niewłaściwego przechowywania, nieumiejętnej konserwacji niezgodnej z zaleceniami DTR oraz innych przyczyn nie wynikających z winy producenta.

13. W przypadku niewłaściwych ustawień parametrów pracy kotła

14. W przypadku błędów powstałych w czasie palenia z winy złej jakości paliwa.

 

Reklamacje kierować wyłącznie na piśmie z wykorzystaniem załączonego druku zgłoszenia reklamacji
(list polecony lub mail serwis@kotlyco.pl, zaopatrzenie@kotlyco.pl ) na adres producenta bez pośrednictwa jednostki handlowej na załączonym zgłoszeniu.

Tel. serwisu: 41 374 20 88, 41 374 15 22 wew.3